تست جرثقیل سقفی

چگونه قدرت بارگیری جرثقیل سقفی را اندازه گیری میکنند؟

به طور کلی تست جرثقیل سقفی مطابق مقررات ایمنی و استانداردها برای اطمینان از مشخصات طراحی مورد نیاز است .
صاحبان و اپراتورهای جرثقیل سقفی باید به موارد زیر توجه کنند:
همه جرثقیل های سقفی، زیر زمینی،…باید بر اساس مشخصات طراحی راه اندازی شود.
همه جرثقیل ها باید بعد از تست اثبات اصلی،هر چهارسال یکبار تست اثبات شوند.
همه جرثقیل ها باید بعد از تعمیر و تغییرات باید تست اثبات و عملیاتی انجام بدهند.
همه جرثقیل های سقفی جدید و تغییر کرده باید عملیات زیر راچک و تست کنند:
بالا بردن و پایین آوردن
حرکت واگن برقی
حرت جرثقیل و حرکت پل
محدود کردن سوییچ و دستگاههای ایمنی

تست جرثقیل سقفی

برای تست جرثقیل سقفی باید در ذهن داشته باشید که تست بار نباید بیشتر از ۱۲۵ درصد حد توانایی بالابری باشد. و همچنین گزارش تست باید ثبت شود تا برای اپراتورها در دسترس باشد.

روش های پیش آزمون برای تست بار جرثقیل سقفی:

برای انجام باید ها و نبایدها راهنمای اپراتور را چک کنید و محدودیت های عملیاتی را.
مطمین شوید ک چرخ دنده ها که برای جرثقیل سقفی استفاده می شود در حالت نرمال است.
مطمین شوید که همه ابزارهای بالابر با رتبه بندی بصری بار مارک میشوند.

مطمین شوید که ایمنی تمام کارهای بارگیری به طور واضح روی جرثقیل مارک شده است.

بارهایی که برای تست باید انتخاب شوند را آماده کنید. یک ۲۵%نرخ بار برای حداقل بار تستی،تست اثباتی نباید بیشتر از ۱۲۵ درصد نرخ بار استفاده شود.
دستورالعمل های سازنده و محدودیت های تست بار چک شود.پیکر بندی مجدد باید در ذهن داشته باشیم.
اقدامات ایمنی برای جلوگیری از ورود افراد و وسایل به محل عملیاتی جرثقیل باید صورت بگیرد.
همه افراد مربوطه باید دانش کافی در زمینه تست بار و فرایندش را داشته باشند.

به طور کامل جرثقیل سقفی را بازرسی کنید،مخصوصا بخش های ساختاری جرثقیل که در هنگام تست بار دارای فشار هستند.
بازرسی دیداری باید از بخش های مختلف مثل دنده،ریل جرثقیل، مسیر،… قبل از تست بار انجام گیرد.