ایمنی جرثقیل سقفی

ایمنی جرثقیل سقفی

ایمنی، مسئولیت همه افرادی است که درگیر کار با جرثقیل سقفی می باشند.

رعایت قانون سلامت و ایمنی جز وظایف کارفرمایان، کارکنان، مدیران، اشخاص حقیقی و مسئول نگهداری و تعمیرات و ایمنی و بهداشت تجهیزات

(مانند جرثقیل سقفی) می باشد که به  منظور حفظ امنیت در محیط کار است.

یک کنترل کننده و اپراتور جرثقیل سقفی چه وظایفی دارد؟

کنترل کننده ها باید تمام مراحل عملی برای اطمینان از اینکه جرثقیل سقفی ها در شرایط ایمنی هستند و با امنیت اداره می شوند را بگذرانند.

انها باید بازرسی های منظم و همچنین تعمیر و نگهداری مناسب (همانطور که توسط سازنده جرثقیل سقفی توصیه می شود)را انجام دهند.کنترل کننده ها باید تمام مراحل عملی را انجام دهند تا مطمئن شوند که تمام جرثقیل ها گواهی فعلی بازرسی صادر شده توسط سازمان بازرسی را دارا هستند.

آنها موظفند تا اطمینان حاصل کنند که اطلاعات مربوط به ایمنی جرثقیل سقفی و مدارک مربوط به تاییدیه طراحی و معاینه تجهیزات برای استفاده کنندگان جرثقیل به راحتی قابل دسترسی است.

وظایف

کنترل کننده ها موظفند تا مطمئن شوند که کارمندان آنها اپراتورهای با صلاحیتی هستند و اینکه آنها آموزش و تجربیات مناسب را دارند. کنترل کننده ها باید در مورد عملیات ایمنی جرثقیل سقفی به خوبی مطلع باشند. به همین دلیل است که آنها می توانند بهترین وسیله بالابر را پیشنهاد دهند.اپراتورهای جرثقیل نیاز است تا در مورد بخش خاص جرثقیل که استفاده میکنند، مجرب باشند. آنها باید از دستوراالعمل های  سازنده موجود که در برگه دستورالعمل ها و برگه رتبه بندی ارائه شده است پیروی کنند. اپراتورهای جرثقیل سقفی باید از سیاست های کارفرما خود در مورد بازرسی های منظم و برنامه های ایمنی جرثقیل سقفی ،قبل از شروع، استفاده کنند. اپراتور هرگز نباید قبل از اطمینان از ایمنی جرثقیل سقفی، از آن استفاده کند.

زمانی که جرثقیل سقفی برای استفاده به دستتان میرسد:

با اپراتور جرثقیل سقفی برای تایید جزییات دسترسی و مدیریت موارد اورژانسی مشورت کنید.

هرگونه مجوز مربوط به کار را در اختیار داشته باشید.

بازرسی های منظم، قسمت مهم مدیریت ایمنی جرثقیل سقفی و یک راه مفید برای اطمینان از اینکه کنترل کننده های جرثقیل سقفی و اپراتورها وظایفشان را به خوبی انجام میدهند،می باشد.